Garboldisham, St John the Baptist Church
Garboldisham, St John the Baptist Church

This watercolour depicts Garboldisham, St John the Baptist Church in Norfolk.

Garboldisham, St John the Baptist Church

This watercolour depicts Garboldisham, St John the Baptist Church in Norfolk.